Nhóm tư vấn của SLDV là nhóm kiến trúc sư, các chuyên gia quản lý dự án, quản lý phát triền và tư vấn phát triển kinh doanh nhằm cung cấp quy trình tiếp cận khoa học và đa dạng cho việc thiết kế với sự suy nghĩ thấu đáo và sức sáng tạo vô hạn, không gì có thể so sánh được. Nhóm chuyên gia hướng đến việc khai thác tối đa tiềm năng từ từng cơ hội của dự án trong khi vẫn đảm bảo đóng góp cho sự phát triển môi trường đô thị, các nhân tố của cộng đồng địa phương và yếu tố kinh doanh, trong khi đảm bảo bối cảnh rộng lớn hơn về vấn đề tài chình, hoạt động và sự bền vững của môi trường.

Quản lý dự án

 Đề cương quản lý dự án cho khách hàng nhằm quản lý và phân phối từng dự án.
 Chuẩn bị bản tóm tắt thông tin thiết kế và yêu cầu thiết kế.
 Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá cho nhóm đơn vị tư vấn thiết kế.
 Chuẩn bị ma trận tư vấn với chi phí, thời gian tiến độ và sản phẩm bàn giao.